Cross-border bike, završna radionica u Pečuhu

Agencija za regionalni razvoj Južnog Zadunavlja – po nalogu Pécs Urban Development d.o.o.-a – organizirala je završni event serije radionica 17. rujna 2014. u sklopu projekta Cross-border bike. Konferencija je bila sastavljena od dva dijela: prvi dio je bio posvećen infrastrukturi, u kojemu pored sažetka informacija sa prethodnih radionica dao je pregled aktivnosti Uprave za vode Južnog Zadunavlja za razvoj biciklističke infrastrukture. Tema drugog bloka je bila razvoj usluga i promocija, u sklopu čega bila je prikazana mobilna aplikacija za promociju regije Harkanja i Belišća.